Файл містить інформацію про індекси базового навантаження, що склалися на ринку двосторонніх договорів (РДД) протягом календарного місяця, обсяг торгів та вартість реалізованої електроенергії.

Місячний індекс базового навантаження – розрахований накопичувальним підсумком показник середньозваженої ціни, що визначається шляхом ділення загальної вартості реалізованої електроенергії базового навантаження (без ПДВ) на загальний обсяг реалізованої електроенергії базового навантаження, за періодом постачання, що охоплює повний календарний місяць, який є наступним відповідно до розрахункового (М+1).

До 24 лютого 2022 року індекси розраховувалися для торгової зони основної частини ОЕС України, без врахування Бурштинського енергоострову.

Дата оновлення 01.12.2023 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2021 - 31.12.2023
Розпорядник ТОВ "Українська енергетична біржа"

Інформація щодо розрахунків ДП "Гарантований Покупець" з виробниками за електроенергію, вироблену за "зеленим" тарифом.

Дата оновлення 01.12.2023 Щодекадно
Період охоплення 01.01.2020 - 28.11.2023
Розпорядник ДП "Гарантований покупець"

Інформація щодо обсягів придбаної електроенергії у виробників за "зеленим" тарифом із зазначенням типу генерації.

Дата оновлення 01.12.2023 Щодекадно
Період охоплення 31.12.2021 - 28.11.2023
Розпорядник ДП "Гарантований покупець"

Інформація щодо обсягу сплачених коштів ДП "Гарантований покупець" виробникам за "зеленим" тарифом. Також вказано розмір заборгованості НЕК "Укренерго" перед ГарПоком за послугу зі збільшення частки електроенергії з альтернативних джерел.

Дата оновлення 01.12.2023 Щодекадно
Період охоплення 31.12.2021 - 28.11.2023
Розпорядник ДП "Гарантований покупець"

Інформація щодо отримання енергосистемою України технічної допомоги електроенергією від країн ЄС. Також є інформація про випадки, коли екстрену допомогу надавала Україна.


Аварійна допомога - це термінове постачання електроенергії з іншої країни на запит системного оператора у випадку, якщо внутрішні резерви та засоби для уникнення одночасного вимкнення великої кількості споживачів уже вичерпані. Від імпорту вона відрізняється тим, що це екстрений захід для подолання позаштатної ситуації й потребу в ньому неможливо спрогнозувати завчасно.

Україна має підписаною угоду про багатосторонню аварійну допомогу з 15 системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E. Вона дозволяє "Укренерго" звертатися по допомогу в непередбачуваних ситуаціях, наприклад, таких як російські атаки на енергетичну інфраструктуру компанії.

Дата оновлення 01.12.2023 Нерегулярно
Період охоплення 01.01.2023 - 29.11.2023
Розпорядник НЕК "Укренерго"

Інформація щодо погодинних обсягів експортованої та імпортованої електроенергії з / до Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України у розрізі країн.

У зв’язку з припиненням публікації даних НЕК "Укренерго" через воєнний стан, показники зовнішньої торгівлі електроенергією з 24 лютого 2022 року отримані з публічних дашбордів НКРЕКП. 

Дата оновлення 01.12.2023 Щоденно
Період охоплення 01.07.2019 - 01.12.2023
Розпорядник НКРЕКП, НЕК "Укренерго"

Інформація про структуру власності операторів системи розподілу (ОСР) електроенергії. В розрізі кожного ОСР міститься інформація про власника цінних паперів та розміру його частки у капіталі підприємства, а також інформація про цінні папери (форма випуску, номінальна вартість та кількість).

Дата оновлення 29.11.2023 Щоквартально
Період охоплення 01.01.2007 - 30.09.2023
Розпорядник SMIDA

Інформація щодо індексів обороту продукції промисловості, які демонструють короткострокові зміни обсягу реалізованої продукції добувної та переробної промисловості. Розраховується як середньозважена величина із відповідних індивідуальних індексів обороту за кожним видом діяльності.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Дата оновлення 29.11.2023 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2011 - 30.06.2023
Розпорядник Держстат

Реєстр містить інформацію про учасників енергоринку, зокрема, про дату подання форми на реєстрацію та дату реєстрації, присвоєний ECRB код, назву, організаційно-правову форму, область місцезнаходження, коди EIC, BIC, LEI, VAT, ЄДРПОУ/РНОКПП, веб-сайт, веб-сторінки, на яких оприлюднюється інсайдерська інформація, а також дату виключення з Реєстру. Після закінчення дії воєнного стану доступними також стануть адреса місцезнаходження учасника, населений пункт та поштовий індекс.


НКРЕКП - орган, відповідальний в Україні за реєстрацію учасників, присвоєння ECRB коду та внесення в реєстр.

Зареєструватися як учасник оптового енергетичного ринку зобов'язаний кожен суб’єкт господарювання, який здійснює торгові операції з оптовими енергетичними продуктами.

Дата оновлення 29.11.2023 Щотижнево
Період охоплення 27.10.2023 - 29.11.2023
Розпорядник НКРЕКП
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22

Інформація щодо обсягу викидів забруднюючих речовин (SO2, NO2, CO, аміаку, ртуті, кадмію, свинцю, хрому, міді, нікелю та інших) в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів. Дані подано за джерелами викидів: спалювання в енергетичних галузях промисловості; викиди під час видобутку; перетворення та використання твердого палива; переробки, зберігання нафти; розподілу нафтопродуктів; виробництва електроенергії, тощо.

Дата оновлення 28.11.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2020 - 31.12.2021
Розпорядник Держстат
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22

Інформація щодо обсягу викидів забруднюючих речовин (SO2, NO2, CO, неметанових летких органічних сполук) і діоксиду вуглецю (CO2) в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів. Дані подано за видами економічної діяльності: добування вугілля; виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; постачання електроенергії, газу та тепла.

Дата оновлення 28.11.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2017 - 31.12.2021
Розпорядник Держстат
Інформація про обсяги щоденних надходжень природного газу в українську ГТС з суміжних газотранспортних систем Угорщини, Словаччини та Польщі.
Дата оновлення 28.11.2023 Щомісячно
Період охоплення 16.03.2016 - 27.11.2023
Розпорядник ТОВ "Оператор ГТС України"
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22

Інформація про обсяги використання палива: природного газу, вугілля, бензину, дизелю, мазуту, біопалива, біогазу та інших видів палива. Дані подано в розрізі областей та цілей використання: перетворення в інші види палива та енергію; власне споживання енергосектором; для неенергетичних цілей; кінцевого споживання; втрат при розподілі, транспортуванні та зберіганні.

Дата оновлення 28.11.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2017 - 31.12.2020
Розпорядник Держстат
Інформація щодо результатів добових аукціонів з доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів України за напрямками постачання із зазначенням дати початку та кінця резерву аукціону, максимальної та розподіленої пропускної спроможності міждержавних перетинів, граничної ціни електроенергії та відомостей про компанію-переможця аукціону, що набула право здійснювати експортні та/або імпортні операції з електроенергією.
Дата оновлення 27.11.2023 Щотижнево
Період охоплення 15.11.2019 - 27.11.2023
Розпорядник НЕК "Укренерго"

Інформація щодо структури обсягів продажу та купівлі електроенергії на внутрішньодобовому ринку (ВДР) у розрізі суб’єктів торгівельної діяльності із зазначенням торгової зони, обсягу та частки акцептованої та заявленої електроенергії, а також середньозваженої ціни заявок.

Дата оновлення 27.11.2023 Щотижнево
Період охоплення 07.01.2019 - 25.11.2023
Розпорядник АТ "Оператор ринку"

Інформація про цінові показники роботи внутрішньодобового ринку електроенергії (ВДР), а саме: мінімальна, максимальна та остання ціна електроенергії, заявлений та фактичний обсяг продажу та купівлі електроенергії та попит із зазначенням торгової зони.

Дата оновлення 27.11.2023 Щотижнево
Період охоплення 07.01.2019 - 26.11.2023
Розпорядник АТ "Оператор ринку"

Інформація про індекси цін електроенергії базового, пікового та позапікового навантаження, що склалися на ринку "на добу наперед" (РДН) в Україні та у сусідніх країнах: Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині.

До 24 лютого 2022 року через технічні особливості української енергосистеми існували дві відокремлені торгові зони "Острів Бурштинської ТЕС" та "Об'єднана енергосистема України". Для проведення тестування стійкості енергосистеми у рамках підготовки до інтеграції з ENTSO-E, з 24.02.2022 українська енергомережа була від'єднана від мереж всіх сусідніх країн (крім Молдови), а внутрішні системи - синхронізовані. З цього моменту діє єдина торгова зона для всієї енергосистеми України. Слід зазначити, що до 24 лютого показники по Україні розраховувалися для торгової зони основної частини ОЕС України, без врахування Бурштинського енергоострову.

Дата оновлення 27.11.2023 Щотижнево
Період охоплення 27.08.2019 - 27.11.2023
Розпорядник АТ "Оператор ринку"

Інформація щодо структури обсягів продажу та купівлі електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у розрізі суб’єктів торгівельної діяльності із зазначенням торгової зони, обсягу та частки акцептованої та заявленої електроенергії, а також середньозваженої ціни заявок.

Дата оновлення 27.11.2023 Щотижнево
Період охоплення 01.07.2019 - 26.11.2023
Розпорядник АТ "Оператор ринку"

Інформація про агреговані цінові показники роботи ринку "на добу наперед" (РДН), а саме: вартість електроенергії в період базового, пікового та позапікового навантаження, мінімальну, максимальну та середньозважену ціну електроенергії із зазначенням торгової зони.

Дата оновлення 27.11.2023 Щотижнево
Період охоплення 01.07.2019 - 27.11.2023
Розпорядник АТ "Оператор ринку"

Інформація про цінові показники роботи ринку "на добу наперед" (РДН), а саме: ціну, заявлений та фактичний обсяг продажу та купівлі електроенергії та попит із зазначенням торгової зони.

Дата оновлення 27.11.2023 Щотижнево
Період охоплення 01.07.2019 - 27.11.2023
Розпорядник АТ "Оператор ринку"
1-20 з 416 записів
Фільтрувати
Тематика
Енергоресурс
Розпорядник
Частота оновлення
Період охоплення
-
Вартість